O duševním zdraví

Rozdělení duševních nemocí

Duševní neboli psychická onemocnění zahrnují celou řadu duševních poruch. Některé z nich mají lehčí průběh a jsou relativně dobře léčitelné, jiné výrazněji ovlivňují život člověka. Vyžadují léčbu dlouhodobou, obsahující nejenom zdravotní, ale i sociální intervence. Mezi závažná duševní onemocnění patří psychotické poruchy (např. schizofrenie) a afektivní poruchy (např. deprese, bipolární porucha). Projevy a dopady tohoto typu duševních poruch jsou velmi různorodé, mají různou intenzitu, u člověka dochází k narušení kontaktu s realitou. Svým průběhem zasahují hluboko do osobnosti nemocného a jeho vztahů s okolím.

Organické duševní poruchy

Mezi organické duševní poruchy patří onemocnění, která vznikají na podkladě makroskopického či mikroskopického morfologického postižení mozku, tyto příčiny mohou být např. infarkt mozkové tkáně, vznikající na podkladě cévních mozkových příčin, tra…

Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek

Jako psychoaktivní látky označujeme látky, které ovlivňují psychickou činnost jakýmkoli způsobem, v tomto případě látky návykové. Běžně dělíme závislosti na závislost psychickou a fyzickou. Mnoho návykových látek je v našich krajích známých již od nepam…

Psychotické poruchy

Psychóza je závažné duševní onemocnění, které mění vztah nemocného k okolnímu světu (skutečnosti) a ovlivňuje jeho chování. Přítomnost příznaků psychózy narušuje schopnost nemocného účastnit se plnohodnotně aktivit běžného života, zhoršuje jeho v…

Afektivní poruchy

Poruchy nálady jsou v naší populaci velmi časté, jedná se o třetí nejčastější psychiatrické onemocnění, výskyt poruch nálady zvláště v posledních letech velmi stoupá. I ekonomické důsledky těchto nemocí jsou enormní a nezanedbatelné. Ve vyspělých státech…

Úzkostné poruchy a poruchy vyvolané stresem

Úzkost a strach patří k běžným emocím, které známe z našeho běžného života. Úzkost je nepříjemný emoční stav, jehož příčinu nelze přesněji definovat, strach má již svůj objekt. Tyto stavy jsou často doprovázené vegetativními příznaky, které mohou vés…

Disociativní poruchy

Při těchto onemocněních dochází k narušení normální integrující funkce vědomí a k reakcím jako jsou konverze – převedení nepříjemného obsahu psychiky do tělesných příznaků, a disociaci – odštěpení nepříjemného obsahu psychiky mimo jeho vědomou čá…

Somatoformní a jiné neurotické poruchy

Základním znakem těchto chorob jsou opakované a rozličné tělesné stesky, které se nedají vysvětlit tělesnou chorobu. Vedou přitom k nadměrné konzumaci zdravotní péče a podstatnému narušení kvality života postiženého. Pacienti kladou většinou veliký odpor k t…

Poruchy příjmu potravy

Jedná se o onemocnění častá převážně mezi dospívajícími dívkami. Základem těchto onemocnění je porucha myšlení a jednání ve vztahu k jídlu a poruchy vnímání vzhledu vlastního těla. Zařazujeme sem dvě hlavní onemocnění – mentální anorexii a mentální…

Poruchy osobnosti

Porucha osobnosti, dříve také nazývané psychopatie, je chorobný stav, který se projevuje nepříznivými nebo nadměrně zvýrazněnými povahovými vlastnostmi v oblasti nižších a vyšších emocí a nálad, pudů, temperamentu, vůle a charakteru, a podivínským, neadap…

Návykové a impulzivní choroby

Charakteristickým znakem těchto poruch je neschopnost zvládat impulzy a puzení vykonat činy, které jsou škodlivé pro postiženého či jeho okolí. Před touto činností dochází k nárůstu napětí a vzrušení a během ní nebo po ní se dostavuje libý pocit uspokojení. Pat…

Mentální retardace

Mentální retardace je stav zastaveného či neúplného duševního vývoje v prvních dvou letech života. Pokud dojde k narušení intelektových funkcí až po druhém roce života, musíme pak diagnostikovat demenci.Podle tíže onemocnění dělíme mentální retardace na: Le…

Další možnosti


Podporují nás

Fokus České BudějoviceFokus Tábor logoFokus PísekLARX WEBDESIGN - tvorba internetových stránek

ESF