O duševním zdraví

Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek

Jako psychoaktivní látky označujeme látky, které ovlivňují psychickou činnost jakýmkoli způsobem, v tomto případě látky návykové. Běžně dělíme závislosti na závislost psychickou a fyzickou. Mnoho návykových látek je v našich krajích známých již od nepaměti, především alkohol, jinde je to např. opium či koka. Způsob užívání psychoaktivních látek a charakter psychických poruch dělí současná klasifikace na následující syndromologické jednotky:

 • Akutní intoxikace – přechodný stav vzniklý aplikací psychoaktivní látky a dostatečně vysoké dávce. Dle hloubky intoxikace a charakteru látky dojde k narušení psychických funkcí v podobě změněné emotivity, chování, aktivity, myšlení, vnímání, někdy i vědomí.
 • Škodlivé užívání – je stav, kdy dlouhodobě zneužívaná návyková látka vede k tělesným či duševním komplikacím (jaterní cirhoza u alkoholiků, deprese, poruchy chování apod.)
 • Syndrom závislosti – dochází k němu tehdy, pokud v období posledního roku je přítomna silná touha po užívání látky, dochází k problémům při kontrole jejího užívání, po odnětí látky dojde k fyzickým příznakům odvykacího stavu, zvyšuje se tolerance návykové látky, většinu času věnuje závislý získávání látky na úkor svých dřívějších zálib a užívá látku dál i přesto, že je si vědom škodlivosti užívání této látky.
 • Odvykací stav – je charakterizován rozvojem nejrůznějších somatických a psychických příznaků v důsledku náhlého vysazení látky nebo prudkého snížení pravidelné dávky.
 • Odvykací stav s deliriem – odvykací stav komplikovaný kvalitativní poruchou vědomí, psychomotorickým neklidem, dezorientací, iluzivním vnímáním, někdy epileptiformními záchvaty a třesem, proběhlý stav si postižený vůbec nebo povětšinu nepamatuje.
 • Amnestický syndrom – bývá komplikací chronického alkoholismu, typická je pro něj ztráta vštípivosti paměti, chorobná obrazotvornost, euforie a chybění náhledu na problémy. Porucha je v tomto případě převážně trvalá.

Podle hlavní zneužívané návykové psychotropní látky dělíme poruchy na

 • Poruchy vyvolané požíváním alkoholu
 • Poruchy vyvolané požíváním opioidů
 • Poruchy vyvolané požíváním kanabinoidů
 • Poruchy vyvolané požíváním sedativ a hypnotik
 • Poruchy vyvolané požíváním kokainu
 • Poruchy vyvolané požíváním jiných stimulancií včetně kofeinu
 • Poruchy vyvolané požíváním halucinogenů
 • Poruchy vyvolané požíváním tabáku
 • Poruchy vyvolané požíváním organických rozpouštědel

Při akutní intoxikaci je léčba symptomatická dle užité látky a příznaků intoxikace. Léčba závislostí je komplexní, úspěšnější bývá léčba za hospitalizace na specializovaném oddělení psychiatrické léčby a následná ambulantní léčba s využitím podpory svépomocných skupin.

ESF